Rammer og regler

INSTRUKS FOR BARFOTREVYEN 2018 VED LANGNES SKOLE.

Elev, – og foreldrestyre:

o Det skal være et ansvarlig revystyre for perioden. Disse skal sammen med foreldregruppa, vaktmester, en repr. fra Kultur og idrett ha møte med rektor før revystart.

o FAU må oppnevne 8 foresatte som skal sitte i ei ansvarsgruppe for revyen.

o Ansvarsområder som bør fordeles mellom foreldregruppen er: 1.leder som også har kontakt opp mot skolen v/rektor, 1 økonomiansvarlig, 2 stk. vaktansvarlige, 1 ansvarlig for lokaler og rydding, 1 med ansvar for premierefesten, 1 med ansvar for catering og 1 sekretær.

Øvingstider:

o Elever i samarbeid med foresatte setter opp liste over ansvarlige foreldrevakter og mobilnr til disse. Kopi leveres skolens ledelse.

o 2,5 uker på høsten blir avsatt til øving + forestillinger fra onsdag til og med lørdag.

o Elevene skal ikke ha fri for å være med på revyen, men følge ordinær undervisning. Band, aktører, konsept og scene får fri mandag, tirsdag, onsdag i forestillingsuka.

o Øvingstidene i de 2,5 ukene er kl.1800-2100 på hverdager og kl.1200-2300 i helgene. Søndager til kl. 2100. Siste helgen i fra kl.1200-2400.

o Det vil ikke være overnatting på skolen i denne perioden.

o Noe av materialet må være skrevet på forhånd.

Foreldrevakter:

o Det skal være foreldrevakter under alle forestillingene og på premierefesten. Det skal være minst 4 foreldrevakter tilstede når revyen bruker skolen. Foreldrevaktene skal sette seg inn i og følge branninnstruks på kveldstid, og skal melde fra til skolen om eventuelle avtalebrudd.

Rombehov:

o Fellesareal, auditorium med utgang utenifra, musikkrom (siste uka), kantina, kunst og håndverk, og glassbur. Gymsalen er tilgjengelig siste helga og ut forestillingsuka.

o Foresatte disponerer et sett med nøkler hver, og har hovedansvaret for låsinga.

o Revyledere og foresatte har ansvaret for å sette seg inn i brannreglementet ved skolen.

Renhold og orden:

o Rommene skal være klargjort for undervisning neste dag, uten merarbeid for skolens renholdspersonal. Rommene låses når de er sjekket etter rydding. Rydding skal starte en halv time før slutt. All søppel skal bæres ut i container.

o Etter utleieperioden skal utstyr ryddes på plass.

Økonomiske forhold:

o Revyen må ha egen konto. Foresatt i revystyret må stå for budsjett og regnskap.

o Unødvendig utrykning knyttet til brann eller innbruddsalarm dekkes av revyen.

o Utstyr som blir ødelagt eller blir borte skal dekkes av revyen. Dette må umiddelbart meldes til vaktmester eller skolens ledelse.

o Merarbeid med renhold skal dekkes av revyen.

Rusmidler:

o Totalforbud mot tobakk, el-sigaretter, snus, alkohol og narkotiske stoffer.

Trygt miljø

o Som deltaker på revyen har elevene krav på at alle blir behandlet på en god måte.

o Det skal ikke skje trakassering eller mobbing, verken fysisk, psykisk, digitalt eller verbalt.

Sanksjonering:

o Tran gis kun til de av revyelevene som kommer for seint til øvingene. Er noen av elevene som av ulike årsaker ikke ønsker tran, kan dette kommuniseres til foreldrestyret som igjen tar dette opp med leder av gruppa.

o Ved overtredelser av gjeldende regler som snus, tobakk, el-sigaretter, alkohol, narkotiske stoffer, hærverk eller mobbing, kan foreldrestyret i samarbeid med skolens ledelse utvise elever fra revyen.

o Vakt som er ved skolen på kveldstid og i helger, skal melde til skolen om eventuelle avtalebrudd. Dersom Barfot ikke overholder denne avtalen, kan skolen bryte sitt samarbeid med umiddelbar virkning.

Utvelgelse av neste års revystyre:

o Intervju av nye ledere skal gjøres under tilsyn av et medlem i foreldrestyret.

Annonsering av neste års revystyre:

o Annonsering av neste års revystyre gjøres på ryddedagen, søndag, ikke på premierefesten.

Opprydding

o Skal være utført ved utleieslutt, og godkjennes av skolen, før den ansees for å være avsluttet. Det skal også ryddes underveis i revyperioden.

o Lover og regler for skolen skal følges. Ved brudd på reglementet kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning.

o Egen forsikring av elevene i øvingsperioden og under forestillingene må kjøpes av revyen. Skolens forsikring dekker ikke dette.

Vedtatt i Brukerrådet den 18.03.09.

Revidert i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget den 06.11.13.

Ny revidering i Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg 01.06.17.

Revidert i Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg 07.06.18.

%d bloggere liker dette: